top of page
Biedriba EFE logo.jpeg

EASY WAY TO TRANSFER KNOWLEDGE

Erasmus+ Stratēģiskās partnerības
Partneri:
🇱🇻 Latvija - Ecological Future Education
🇧🇬 Bulgārija - Balkanska Agenciya za Ustoychivo Razvitie 
🇵🇱 Polija - Śląska Fundacja Wspierania Przedsiębiorczości
🇷🇴 Romānija - Asociatia InitiativaCetatenilorSeniori 
🇹🇷 Turcija -  İstanbul Avrupa Araştırmaları Derneği 
Easy Knowledge FB cover.png
  • Facebook

@ProjectEasyKnowledge

Izglītība ir komandas darbs, taču lielāko darbu paveic pedagogi, kas, izmantojot pareizās mācīšanas metodes, rada mērķtiecīgu, sistemātisku un koordinētu mācību procesu. Ar šo projektu un tajā plānotajām aktivitātēm mēs vēlamies uzlabot pedagogu prasmes un kompetences darbā ar cilvēkiem ar zemu kvalifikāciju, kā arī saistībā ar to, kā pielāgot mācīšanās veidus, strādājot ar šādiem cilvēkiem. Projekta laikā ir plānots organizēt apmācības pedagogiem no partnerorganizācijām, tādējādi sekmējot iespēju nodot zināšanas vieglā un saprotamā veidā. Projekts arī pievēršas radošumam izglītībā.
 
Projekta mērķis ir rast rekomendācijas tam, kā viegli nodot zināšanas cilvēkiem ar zemu kvalifikāciju, ilgstošiem bezdarbniekiem, kā arī bēgļiem un cilvēkiem ar valodas uztveres grūtībām.
 
Projekta uzdevumi ir palielināt pedagogu zināšanas saistībā ar darbu ar cilvēkiem ar zemu kvalifikāciju, sniedzot atbalstu un rokasgrāmatu ar ieteikumiem, daloties labajā praksē par radošu izglītību, kā arī stiprinot sadarbību un tīklu veidošanos organizāciju starpā.
 
Projekta rezultāti: rokasgrāmata pedagogiem “Easy ways to transfer knowledge" (Viegli veidi zināšanu nodošanai). Rokasgrāmatas mērķis ir informēt pedagogus par dažādām mācīšanas pieejām, uzlabot to prasmes saistībā ar pieaugušo apmācībām.
Pieejama sešās valodās:
Latviešu
Angļu
Bulgāru
Poļu
Rumāņu
Turku
Projekta pirmā tikšanās – Braila, Rumānija
Partneriem bija lieliska izdevība satikt vienam otru, iepazīties, kā arī apspriest un definēt pieejas un rīkus, kas izmantojami, īstenojot projekta uzdevumus.
Partneri apsprieda izglītības sistēmas dažādās valstīs, atšķirības starp tām, kā arī aplūkoja vienotas mācīšanas pieejas un iespējas, kā tās uzlabot. Tika arī apspriests tas, kā pieaugušo izglītība ir sniegta un piedāvāta katrā partnervalstī un partnerorganizācijā, kā arī tika apspriests ES regulējums saistībā ar pieaugušo izglītību.
Tikšanās laikā partneriem bija iespēja piedalīties ekskursijā – iepazīt Brailu un rumāņu kultūru. Rumāņu partneris arī prezentēja labus pieaugušo izglītības piemērus.
Projekta otrā tikšanās – Stambula, Turcija
Tikšanās laikā partneri apsprieda projekta īstenošanā paveikto, izplatīšanas pasākumus un labās prakses apmaiņas, kā arī tika sniegta atgriezeniskā saite par rokasgrāmatas izstrādi.
Tikšanās laikā partneri pārrunāja nacionālās izglītības politikas īpatnības un līdzības, kā arī iepazinās ar Turcijas izglītības sistēmu. 
Partneriem bija iespēja piedalīties ekskursijā – iepazīt Stambulu un Turcijas kultūru.
Projekta trešā tikšanās – Glivice, Polija
Tikšanās laikā partneri prezetnēja 25 ieteikumus pedagogiem strādājot ar pieaugušo. Apsprieda projekta īstenošanā paveikto, izplatīšanas pasākumus, rokasgrāmatas izstrādi, kā arī iepazina Polijas izglītības sistēmu un turpmāko darbības plānu.
Tikšanās laikā partneri gatavojās pedagogu apmācībām Bulgārijā. Pārrunāja dalībnieku sagatavošānās pasākumus un projekta izplatīšanas plānu.
Polijas partneri sadarbībā ar Glivies bibiotēku prezentēja dažādus labās prakses piemērus darbā ar pieaugušo, kā arī iepazīstināja ar poļu tradīcijām un kultūru.
Pedagogu apmācības – Sofija, Bulgārija

Lai veiksmīgāk īstenotu projektu, katra partnerorganizācija uz trīs dienu garām mācībām nosūtīja divus dalībniekus, kas strādā ar pieaugušo ar zemu kvalifikācijas līmeni. Apmācību mērķis bija uzlabot pedagogu prasmes un kompetences kā pielāgot mācīšanās veidus darbā ar pieaugušajiem.

Pedagogi dalījās pieredzē un analizēja potenciālās kļūdas darbā ar pieaugušo, pilnveidoja problēmrisināšanas prasmes, izmantoja radošas izglītības metodes.  

Mācības tika balstītas uz Easy ways to transfer knowledge rokasgrāmatu, ar mērķi pārbaudīt tās saturu.

Pēc apmācībām visi dalībnieki izteica pozitīvas atsauksmes un ieteikumu ko vēl vēlētos redzēt rokasgrāmatā.

Projekta noslēguma tikšanās – Gulbene, Latvija

Tikšanās laikā partneri apsprieda projekta laikā iegūtos rezultātus, mobilitātes un vietējo pedagogu apmācību norisi, dalījās ar atgriezenisko saiti par iegūtajām zināšanām un to pielietošanu ārpus projekta, kā arī prezentēja projekta laikā iegūto un padarīto katrā partnervalstī. 

Kā labās prakses piemēru partneri apmekelja Izglītojoši un interaktīvo centru "Dzelzceļš un Tvaiks". Centrs paredzēts džādu vecuma mērķauditorijai - pirmskolas, vispārizglītojošajām, profesionālajām izglītības iestādēm, kā arī pieaugušajiem. Ar interaktīvo ierīču palīdzību centrs labi demonstrē izglītības pielāgojamību, caur spēlēm un izklaidi.  

Partneriem bija iespēja uz sevis pārbautīt kā sarežģītas tēmas kā vilcieni un dzelzceļš var apgūt vienkāršā un jautrā veidā.

 

Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

Lidzfinanse_Erasmus_progr_logo.png
bottom of page