top of page
Biedriba EFE logo.jpeg

SDGs Intelligence

Erasmus+ Maza mēroga partnerības
Partneri:
🇱🇻 Latvija - Ecological Future Education
🇦🇹 Austrija - European Multidisciplinary Organization for Training and

international Consulting
🇸🇮 Slovēnija - Znanstveno-Raziskovalno Zdruzenje Za Umetnost, Kulturne In Izobrazevalne Programe In Tehnologijo Epeka, Socialno Podjetje

SDGS LOGO.png

@SDGsIntelligence

  • Facebook
  • Instagram

Projekta mērķis ir veicnāt jauniešu saikni ar ilgtspējīgu rīcību, nodrošinot miermīlīgu un jēgpilnu ceļu, kā kļūt par daļu no risinājuma, izmantojot diskusijas un sarunas, kas stimulē jauniešu radošumu un kritisko domāšanu. Projekta mērķis ir izmantot jauniešu motivāciju rīkoties, uzlabot viņu izpratni par ilgtspējīgas attīstības mērķiem un dot viņiem iespēju šos globālos mērķus ieviest savā vietējā kontekstā. Veicinot jauniešu kritisko domāšanu un problēmu risināšanas prasmes, projekta mērķis ir pārveidot jauniešus par informētiem pārmaiņu veidotājiem, kas var sniegt būtisku ieguldījumu ilgtspējības sociālajā, ekonomiskajā un vides dimensijā, vienlaikus veicinot viņu iekļaušanos sabiedrībā viņiem svarīgās tēmās.

Projekta mērķi:

- attīstīt transversālās kompetences dažādās ar ilgtspējību saistītās tēmās, tostarp zaļās prasmes un stratēģijas;

- nodrošināt uz nākotni orientētus inovatīvus mācību materiālus, kas labāk atbilst jauniešu vajadzībām;

- sagatavot jauniešus kļūt par patiesiem pārmaiņu veicinātājiem un veidot vietējās iniciatīvas un veikt ilgtspējīgas darbības (piemēram, taupīt resursus, samazināt enerģijas patēriņu un atkritumus, kompensēt oglekļa dioksīda emisijas, izvēlēties ilgtspējīgu pārtiku un mobilitātes iespējas utt.

Projekta īstenošana:

- Labās prakses, kas mudina jauniešus iesaistīties ilgtspējības pasākumos, kartēšana.

- Kartīšu kastītes par ilgtspējības jautājumiem kopīga izstrāde, kas palīdz uzsākt kritiskas diskusijas par ilgtspējību.

- Apmācību vadīšana jaunatnes darbiniekiem par to, kā izmantot izstrādātās kartītes.

- Apmācītu jaunatnes darbinieku organizēti vietējie izmēģinājuma projekti jauniešiem, praktiski izmantojot kartīšu kārbiņu.

- Sociālā kampaņa, lai veicinātu sabiedrības izpratni par ilgtspēju.

 

Projekta rezultāti: 

Iekļaujot ilgtspējīgas prakses neformālajās aktivitātēs, jaunieši kļūst informētāki par problēmām, ar kurām saskaras mūsu pasaule. Viņi jutīsies iesaistīti un atbildīgi, kas veicinās lielāku mērķtiecību un iesaistīšanos sabiedrības dzīvē. Veicinot un atbalstot jauniešu vadītas ilgtspējas iniciatīvas, jauniešiem tiks nodrošinātas līderības iespējas un platforma, kurā viņi varēs paust savas bažas un risinājumus. Turklāt viņu iegūtās zaļās prasmes var palīdzēt viņiem iegūt darbu zaļajā ekonomikā, tādējādi veicinot iekļaušanu.

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.

EN Co-Funded by the EU_POS.png
vienkars_bez_laukuma_rgb_v_en-39.png
bottom of page